next up previous contents
Next: Comentarea programului Up: Problema rezolvata Previous: Problema rezolvata   Cuprins


Sursa programului

Fisierul arbore.h

#define Max 20 /* lungimea maxima a unui identificator */


typedef struct pn
{
 char *id; /* campul pemtru identificator */
 int valoare; /* campul pentru valoare */
 struct pn *stang, *drept; /* fiul stang si drept al nodului */
} nod; /* tipul unui nod din arborele binar ordonat */

/* functiile prin care tipul abstract arbore este prelucrat*/

void sterge(char*);
void listare(void);
nod *cauta(char*);
void introdu(char*, int);

Fisierul arbore.c

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
#include <conio.h>
#include "arbore.h"

static nod *root = NULL; /* radacina arborelui */

/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/* prezent verifica daca in arborele cu radacina indicata */
/* de t exista un nod avand campul id egal cu parametrul  */
/* id                           */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/
nod *prezent (nod *t, char *id)
{
 if (t==NULL) 
  return NULL; /* nodul nu a fost gasit */

 if (strcmp (t->id, id)<0) 
  /* incearca pentru subarborele drept */
  return prezent(t->drept, id);
 if (strcmp (t->id, id)>0)
  /* incearca pentru subarborele stang */
  return prezent (t->stang, id); 

 return t; /* nodul a fost gasit */ 
} /* prezent */

/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/*  adauga introduce in arborele indicat de t un nod nou */
/*  avand campul id si valoarea v             */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/

nod *adauga(nod *t, char *id, int v)
{
 if (t==NULL) /* nodul nu exista si este creat */
 {
  if ((t=(nod*)malloc(sizeof(nod)))==NULL ||
   (t->id=(char*)malloc(strlen(id)+1))==NULL)
  {
   printf("Eroare: memorie insuficienta\n");
   exit(1);
  }

  /* s-a putut crea nodul */ 
  strcpy(t->id, id);
  t->valoare=v;
  t->stang=t->drept=NULL;
 }
 else
  if (strcmp(t->id, id)<0) 
   /* inserarea e in subarborele drept */
   t->drept=adauga(t->drept, id, v);
  else
   if (strcmp(t->id, id)>0) 
 /* inserarea e in subarborele stang */
 t->stang=adauga(t->stang, id, v);
   else
 printf("Identificatorul %s apare in evidenta\n",id);
 return t;
} /* adauga */

/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/*  supred rutina auxiliara pentru eliminarea nodurilor  */
/*  cu doi fii                      */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/
nod *supred (nod *t, nod *p)
{
 nod *q, *q_aux;

 q=t;
 if (q->drept!=NULL)
   /* gaseste nodul cel mai mare din subarborele indicat de t */
  q->drept=supred(q->drept, p);
 else /* pentru nodul cel mai mare din subarborele indicat de t */
 {
  free(p->id);
  /* muta campurile nodului indicat de q in nodul indicat de p */
  p->id=q->id;
  p->valoare=q->valoare;
  q_aux=q;
  q=q->stang; /* fiul stang este returnat */
  free(q_aux); /* elibereaza memoria ocupata de nod */
 }
 return q;
} /* supred */


/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/* elimina scoate nodul avand campul id egal cu parametrul */
/* id din arborele indicat de parametrul p         */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/

nod *elimina(nod *p, char *id)
{
 nod *q, *q1;
 char *s;

 if (p==NULL)
 {
  printf("Eroare: %s nu apare in evidenta\n", id);
  return NULL;
 }

 if (strcmp(p->id, id)<0) /* nodul e in subarborele drept */
 {
  p->drept=elimina(p->drept, id);
  return p;
 }

 if (strcmp(p->id, id)>0) /* nodul e in subarborele stang */
 {
  p->stang=elimina(p->stang, id);
  return p;
 }

 /* s-a gasit nodul ce trebuie sters */
 if (p->stang==NULL) /* daca nu are fiu stang */
 {
  q=p->drept;
  free(p->id);
  free(p);
  return q;
 }

 if (p->drept==NULL) /* nu are fiu drept */
 {
  q=p->stang;
  free(p->id);
  free(p);
  return q;
 }

 /* are ambii fii */
 p->stang=supred(p->stang, p);
 return p;
} /* elimina *//*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/* parcurge in inordine arborele cu radacina indicata de t */
/* si afiseaza nodurile                  */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/

void tipareste (nod *t)
{
 if (t!=NULL)
 {
  tipareste(t->stang); /* tipareste subarborele stang */
  printf("%s : %d\n", t->id, t->valoare);
  tipareste(t->drept); /* tipareste subarborele drept */
 }
} /* tipareste */


/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/*  Operatorul de listare al tipului abstract       */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/

void listare(void)
{
 tipareste(root);
} /* listare */


/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/*   Operatorul de cautare al tipului abstract      */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/

nod *cauta(char *s)
{
 return prezent(root, s);
} /* cauta */


/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/*  Operatorul de stergere al tipului abstract      */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/

void sterge(char *s)
{
 root=elimina(root, s);
} /* sterge */

/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/*  Operatorul de introducere al tipului abstract    */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/

void introdu(char *s, int v)
{
 root=adauga(root, s, v);
} /* introdu */

Fisierul main.c

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <string.h>
#include <conio.h>
#include "arbore.h"

/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/* Functia getlin citeste urmatoarea linie de la tastatura*/
/* si recunoaste identificatorul si valoarea asociata lui.*/
/* Identificatorul este returnat in parametrul s, iar   */
/* valoarea in parametrul val               */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/
void getlin(char *s ,int *val)
{
 int i=0, j;
 char temp[Max];
 gets(temp);/* citeste urmatoarea linie de la tastatura */
 /* getlin 1 */

 s[i]='\0'; *val=0; /* initializeaza valorile argumentelor */

 while (temp[i]!='\0') 
 /* atata timp cat nu a fost atins sfarsitul sirului */
  /* getlin 2 */
  if(isalpha(temp[i]))/* daca incepe un identificator */ 
  /* getlin 3 */
  {
   j=0;
   while (isalnum(temp[i]))
 s[j++]=temp[i++];
   /*getlin 4*/
   /* memoreaza identificatorul in s */
   s[j]='\0'; /* memoreaza sfarsitul de sir */ 
   /* getlin 5 */
  }
  else
   if (isdigit(temp[i])) /* daca incepe un numar */ 
 /* getlin 6 */
 while (isdigit(temp[i])) /* getlin 7 */
 {
  *val=*val*10+temp[i]-'0'; /* calculeaza valoarea numarului */
  /* getlin 8 */
  i++;
 }
   else /* altfel se trece peste caracterul curent */ 
 i++; /* getlin 9 */
} /* getlin */


/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/*Functia comanda_a realizeaza functionalitatea comenzii a */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/

void comanda_a(void)
{
 int val;
 char s[Max];

 getlin(s, &val); /* citeste o linie de la tastatura */

 if (strlen(s)!=0) /* daca linia e corecta */
  introdu(s, val); 
 else
  printf(" Eroare : linie incorecta \n");
} /* comanda_a */

/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/*Functia comanda_t realizeaza functionalitatea comenzii t */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/
void comanda_t(void)
{
 char s[Max]; 
 nod *p;
 int val;

 getlin(s, &val); /* citeste o linie de la tastatura */

 if (strlen(s)!=0) /* daca linia e corecta */
 {
  if ((p=cauta(s))!=NULL) /* cauta nodul in lista */
   printf("Identificator: %s Valoare: %d \n", 
                  p->id, p->valoare);
  else
   printf("Eroare: Identificator nedefinit \n");
 }
 else
  printf(" Eroare: linie incorecta \n");
} /* comanda_t */

/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/*Functia comanda_s realizeaza functionalitatea comenzii s */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/
void comanda_s(void)
{
 char s[Max];
 int val;

 getlin(s, &val); /* citeste o linie de la tastatura */ 

 if (strlen(s)!=0) /* daca linia citita e corecta */
  sterge(s); /* sterge nodul din lista */
 else
  printf(" Eroare: linie incorecta \n");
} /* comanda_s */


/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/*  Functia comanda_oper executa operatiile legate de   */
/* comenzile +, -, * si /. Se citesc cei doi operatori si */
/* se executa operatia dorita.Rezultatul este afisat    */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/

void comanda_oper(char c)
{
 char s1[Max], s2[Max];
 int val;
 nod *p1, *p2;

 getlin(s1, &val); /* se citeste primul operand */ 
 getlin(s2, &val); /* se citeste al doilea operand */ 

 if ((strlen(s1)!=0) && (strlen(s2)!=0))
  if (((p1=cauta(s1))!=NULL) && ((p2=cauta(s2))!=NULL))
  /* se verifica daca operanzii apar in lista */
  {
   switch(c) /* in functie de tipul comenzii */
   {
   case '+':
 val=p1->valoare+p2->valoare; 
 break;
   case '-':
 val=p1->valoare-p2->valoare; 
 break;
   case '*':
 val=p1->valoare*p2->valoare; 
 break;
   case '/':
 if (p2->valoare!=0)
  val=p1->valoare/p2->valoare;
 else
  printf("Eroare:Impartire la 0\n");
 break;
   }
   printf(" Rezultatul operatiei e %d \n", val);
  }
  else
   printf("Operand nedefinit \n");  
 else
  printf(" Eroare: linie eronata \n");
} /* comanda_oper */


/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/* Functia meniu afiseaza meniul programului, citeste   */
/* comanda si apeleaza subrutina care implementeaza    */
/* functionalitatea comenzii               */ 
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/

void meniu(void)
{
 char o;
 
 while (1) /* meniu 1 */
 {
  clrscr();
  /* se afiseaza meniul programului */
  printf("a adauga in evidenta un id si val asociata\n");
  printf("t tipareste valoarea asociata unui id \n");
  printf("s sterge un id \n");
  printf("l listeaza id-rii si valorile asociate lor\n");
  printf("+ calculeaza suma pentru 2 id \n");
  printf("- calculeaza diferenta pentru 2 id \n");
  printf("* calculeaza produsul pentru 2 id \n");
  printf("/ calculeaza impartirea pentru 2 id \n");
  printf("f termina programul \n");
  printf("\n Introduceti optiunea :"); 
  o=getchar(); getchar(); /* meniu 2 */
  switch (tolower(o)) /* meniu 3 */
  {
  case 'a':
   comanda_a();
   break;
  case 't':
   comanda_t();
   break;
  case 's':
   comanda_s();
   break;
  case 'l':
   listare();
   break;
  case '+': case '-': case '*': case '/':
   comanda_oper(o); 
   break;
  case 'f':
   return;
  default:
   printf(" Eroare : Comanda inexistenta \n");
  }
  getchar();
 }
}


/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/*    Functia main apeleaza functia meniu        */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/

void main(void)
{
 meniu();
}Cristian Gavrila 2001-10-02