next up previous contents
Next: Comentarea programului Up: Problema rezolvata Previous: Problema rezolvata   Cuprins


Codul sursa

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <conio.h>
#include <ctype.h>
#define Max 100  /* lungimea maxima a unei linii */

/* tipul pentru nodul listei */
typedef struct elem
{
  char *id;
  int valoare;
  struct elem *urm;
} nod;

nod *radacina=NULL;   /* pastreaza inceputul listei */

/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/* Functia caut cauta sirul s in lista al carei inceput  */ 
/* e indicat de parametrul lista. Daca sirul apare in lista*/
/* atunci functia returneaza pointerul la nodul respectiv, */
/*   in caz contrar returneaza NULL           */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/   
nod *caut(nod *lista, char *s)
{ 
  nod *q1;

  for (q1=lista; q1!=NULL && strcmp(q1->id, s)<0; q1=q1->urm); 
    /* caut 1 */

  if (q1!=NULL && strcmp(q1->id, s)==0) /* caut 2 */
   return q1; /* daca sirul s a fost gasit in lista */

  return NULL;
}

/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/*  Functia listez parcurge lista si pentru fiecare nod  */
/*afiseaza identificatorul memorat si valoarea atasata lui.*/
/*Deoarece lista este ordonata, afisarea identificatorilor*/
/*     este in ordine alfabetica           */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/
void listez(void)
{
  nod *q;

  for (q=radacina; q!=NULL; q=q->urm)
   printf("Identificator: %s Valoare: %d\n",q->id,q->valoare);
}

/*---------------------------------------------------------*/
/* Functia sterg elimina din lista indicata de pointerul  */
/* lista, nodul ce are campul id egal cu argumentul s   */  
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/
nod *sterg(nod *lista, char *s)
{
  nod *q1, *q2;

  for (q1=q2=lista; q1!=NULL && strcmp(q1->id, s)<0; 
    q2=q1,q1=q1->urm); /* sterg 1 */
  /* se parcurge lista cautandu-se nodul avand */ 
  /* campul id egal cu sirul s */

  if (q1!=NULL && strcmp(q1->id, s)==0) /* sterg 2 */
  {
   /* daca s-a gasit un astfel de nod */
   if (q1!=q2) /* daca nodul nu este la inceputul listei */
     /* sterg 3 */
     q2->urm = q1->urm; /* elimina nodul din lista */
   else /* nodul apare la inceputul listei */
     lista = lista->urm; /* sterg 4 */
   
   free(q1->id); 
   /* se elibereaza memoria ocupata de nodul eliminat */
   free(q1);
   
   return lista; 
   /*returneaza pointerul catre inceputul listei modificate*/
  }
  else
  {
   printf("Eroare: identificatorul %s nu apare in lista\n", s);
   return lista;
  }
}


/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/* Functia introduc insereaza un nod in lista ordonata,  */ 
/* indicata de parametrul lista. Lista ramine ordonata si */
/* dupa inserare. Nodul nou are campul id egal cu sirul  */
/* indicat de parametrul s, iar campul valoare egal cu   */
/* parametrul v. Functia returneaza pointerul catre    */
/* inceputul listei modificate               */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/
nod *introduc(nod *lista, char *s, int v)
{
  nod *q1, *q2, *aux;
  if ((aux=(nod *)malloc(sizeof(nod)))==NULL ||
    (aux->id=(char *)malloc(strlen(s)+1))==NULL) 
    /* introduc 1 */
  {
   /* daca nu e memorie suficienta pentru a crea un nod nou, 
   respectiv pentru a memora sirul s, se da un mesaj de eroare 
   dupa care executia e incheiata */

   printf("Eroare: memorie insuficienta\n");
   exit(1); 
  }

  strcpy(aux->id, s);   /* se salveaza s in nodul nou */
  aux->valoare=v;  /* se salveaza v in nodul nou */ 

  /* nodul nou este inserat in lista ordonata astfel incat ea 
   ramane ordonata si dupa inserare. Lista este parcursa 
   cautandu-se primul nod avand campul id mai mare 
   sau egal cu s */

  for (q2=q1=lista; q1!=NULL && strcmp(q1->id, s)<0; 
    q2=q1, q1=q1->urm); /* introduc 2 */

  if (q1!=NULL && strcmp(q1->id, s)==0) /* introduc 3 */
  /* daca in lista apare un nod avand campul id egal cu s, 
   atunci se afiseaza un mesaj de eroare si se pastreaza 
   lista nemodificata*/ 
  {
   printf("Eroare: %s apare in tabela\n", s);
   return lista;
  }

  if (q1!=q2) /* daca inserarea nu se face la inceputul listei*/
  /* introduc 4 */
  {
   q2->urm=aux;
   aux->urm=q1;
   return lista ;
  }

  /* daca inserarea se face la inceputul listei */
  /* introduc 5 */
  aux->urm=lista;
  return aux;
}

/*-------------------------------------------------------------*/
/*                               */
/*Functia citesc_linie citeste urmatoarea linie de la tastatura */
/*si recunoaste identificatorul si valoarea asociata lui.   */
/*Identificatorul este returnat in parametrul s,        */
/*iar valoarea in parametrul val                */
/*                               */
/*-------------------------------------------------------------*/
void citesc_linie(char *s, int *val)
{
  int i, j;
  char temp[Max];

  /* citeste urmatoarea linie de la tastatura */
  gets(temp); /* citesc_linie 1 */

  s[0]='\0'; /* initializeaza valorile argumentelor */
  for (i=0; temp[i]!='\0'; ) 
  /* atata timp cat nu a fost atins sfarsitul sirului */
  /* citesc_linie 2 */
  {
   if (isalpha(temp[i])) /* daca incepe un identificator */
   /* citesc_linie 3 */
   {
     j=0;

     /* memoreaza identificatorul in s */
     while (isalnum(temp[i]))
      s[j++]=temp[i++]; /* citesc_linie 4 */

     /* memoreaza sfarsitul de sir */
     s[j]='\0'; /* citesc_linie 5 */
     continue;
   }

   if (isdigit(temp[i])) /* daca incepe un numar */
   /* citesc_linie 6 */
   {
     *val=0;
     while (isdigit(temp[i])) /* citesc_linie 7 */
     {
      /* calculeaza valoarea numarului */
      *val=*val*10+temp[i]-'0' ; /* citesc_linie 8 */
      i++;
     }
     continue;
   }

   /* altfel se trece peste caracterul curent */
   i++; /* citesc_linie 9 */
  } /* while */
}

/*----------------------------------------------------------*/
/*                             */
/* Functia comanda_a realizeaza functionalitatea comenzii a */
/*                             */
/*----------------------------------------------------------*/

void comanda_a(void)
{
  int val;
  char s[Max];

  citesc_linie(s, &val); /* citeste o linie de la tastatura */
  if (strlen(s)!=0) /* daca linia e corecta */
   radacina=introduc(radacina, s, val);
  else
   printf("Eroare : linie incorecta\n");
}

/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/* Functia comanda_t realizeaza functionalitatea comenzii t */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/
void comanda_t(void)
{
  int val;
  char s[Max];
  nod *p;

  citesc_linie(s, &val); /* citeste o linie de la tastatura */
  if (strlen(s)==0) /* daca linia e incorecta */
   {printf("Eroare: linie incorecta\n"); return;}

  if ((p=caut(radacina, s))!=NULL) /* cauta nodul in lista */
   printf("Identificator:%s Valoare:%d\n", p->id, p->valoare);
  else
   printf("Eroare: Identificator nedefinit\n");
}

/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/*  Functia comanda_s realizeaza comanda s         */ 
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/

void comanda_s(void)
{
  char s[Max];
  int val;

  citesc_linie(s, &val); /* citeste o linie de la tastatura */
  if (strlen(s)==0) /* daca linia citita e incorecta */
   {printf("Eroare: linie incorecta\n"); return;}

  radacina=sterg(radacina, s); /* sterge nodul din lista */
}

/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/*  Functia comanda_oper executa operatiile legate de   */
/*  comenzile +, -, *, /                 */
/*  Se citesc cei doi operatori si se executa operatia  */
/*  dorita. Rezultatul este afisat.            */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/
void comanda_oper(char c)
{
  char s1[Max], s2[Max];
  int val;
  nod *p1, *p2;

  /* se citeste primul operand */ 
  citesc_linie(s1, &val); /* comanda_oper 1 */

  /* se citeste al doilea operand */ 
  citesc_linie(s2, &val); /* comanda_oper 2 */

  if (strlen(s1)!=0 && strlen(s2)!=0)
   if(((p1=caut(radacina, s1))!=NULL) &&
     ((p2=caut(radacina, s2))!=NULL)) /* comanda_oper 3 */
   /* se verifica daca operanzii apar in lista */
   {
     switch(c) /* functie de tipul comenzii */
     {
     case '+':
      val=p1->valoare+p2->valoare;
      break;
     case '-':
      val=p1->valoare-p2->valoare; 
      break;
     case '*':
      val=p1->valoare*p2->valoare; 
      break;
     case '/':
      if (p2->valoare!=0)
        val=p1->valoare/p2->valoare;
      else 
        printf("Eroare: Impartire la 0\n");
      break;
     }
     printf("Rezultatul operatiei e %d\n", val);
   }
   else
     printf("Operand nedefinit\n");
  else
   printf("Eroare: linie eronata\n");
}

/*-----------------------------------------------------------*/
/*                              */
/* Functia meniu afiseaza meniul programului,citeste comanda */
/* si apeleaza subrutina corespunzatoare           */ 
/*                              */
/*-----------------------------------------------------------*/
void meniu(void)
{
  char o;

  while(1) /* meniu 1 */
  {
   clrscr();
   /* se afiseaza meniul programului */
   puts("a : adauga un identificator si valoarea asociata");
   puts("t : tipareste valoarea asociata unui identificator");
   puts("s : sterge un identificator");
   puts("l : listeaza identificatorii si valorile asociate");
   puts("+ : calculeaza suma pentru 2 identificatori");
   puts("- : calculeaza diferenta pentru 2 identificatori");
   puts("* : calculeaza produsul pentru 2 identificatori");
   puts("/ : calculeaza impartirea pentru 2 identificatori");
   puts("f : termina programul");
   printf("\nOptiunea: ");
   o=getche(); /* meniu 2 */
   printf("\n\n");

   switch (tolower(o)) /* meniu 3 */
   {
   case 'a':
     comanda_a(); break;
   case 't':
     comanda_t(); break;
   case 's':
     comanda_s(); break;
   case 'l':
     listez(); break;
   case '+': case '-': case '*': case '/':
     comanda_oper(o);
     break;
   case 'f':
     return;
   default:
     printf("Eroare : Comanda inexistenta\n");
   }
   printf("\nApasa orice tasta...");
   getch();
  }
}

/*----------------------------------------------------*/
/*                          */
/*    Functia main apeleaza functia meniu     */
/*                          */
/*----------------------------------------------------*/
void main(void)
{
  meniu();
}Cristian Gavrila 2001-10-02