Liste

1.Scopul lucrarii:

ilustrarea principalelor tehnici de implementare a acestor structuri de date avansate,precum si a principalelor sale aplicatii.

2.Aspecte teoretice

2.1.Definitia si operatii asupra listelor

O lista L e o secventa de zero sau mai multe elemente, numite noduri, toate fiind de acelasi tip de baza T.
L=a1,a2,...,an (n>=0)

Daca n>=1, a1 se spune ca este primul nod al listei, iar an, ultimul nod. Daca n=0, lista este vida.

O proprietate importanta a unei liste este aceea ca nodurile sale pot fi ordonate liniar functie de pozitia lor in cadrul listei. Se spune ca ai precede pe ai+1 (i=1,2,...,n-1),iar ai succede pe ai-1 (i=2,3,...,n), ai aflindu-se pe pozitia i.

Se postuleaza existenta pozitiei urmatoare ultimului element al listei si se introduce functia FIN(L) ce va returna pozitia urmatoare pozitiei n din lista L de n elemente.

Folosind notatiile anterioare si notind x:T un nod al lis- tei, iar p fiind de tip pozitie, se introduce urmatorul set reprezentativ de operatori aplicabili obiectelor de tip lista:

   INSEREAZA(L,x,p)-insereaza in lista L nodul x, in pozitia p;
           daca L=a1,a2,...,an, in urma insertiei:
           p < FIN(L),L=a1,...,ap-1,x,ap+1,...,an
           p=FIN(L),L=a1,...,an,x
           p > FIN(L),rezultatul insertiei este imprevi-
                zibil.

2.2.Tehnici de implementare a listelor

2.2.a.Implementarea listelor cu ajutorul tipului tablou

O lista se asimileaza cu un tablou, nodurile fiind elementele tabloului memorate in locatii succesive de memorie. In aceasta reprezentare, lista poate fi usor traversata, noile noduri pot fi inserate la sfirsitul listei. Insertia unui nod in interiorul listei presupune deplasarea tuturor nodurilor urmatoare cu o pozitie spre sfirsitul listei, iar suprimarea, deplasarea tuturor nodurilor urmatoare cu o pozitie spre inceputul listei.

Tipul Lista se defineste ca un articol cu doua cimpuri:
-primul e un tablou cu elementele de tip Nod, cu lungimea aleasa astfel incit sa poata acoperi cea mai mare dimensiune de lista ce apare in respectiva aplicatie;
-al doilea e pozitia ultimului nod al listei

Functia FIN(l) va returna valoarea ultim+1.

Declaratiile cele mai importante intr-o astfel de implementare sint:

const LungMax=100;
type Lista=record noduri:array [1..LungMax] of Nod;
          ultim:integer {0..lungmax}
      end;
   Pozitie=integer;
function FIN(var l:Lista):Pozitie;
   begin
     FIN:=l.ultim+1
   end;
Cu declaratiile de mai sus, implementarea operatorilor prezentati anterior devine simpla.

2.2.b.Implementarea listelor cu ajutorul tipului pointer. Structuri recursive de tip lista

Cu ajutorul tipului pointer, se defineste structura unui nod al listei liniare care apare ca o structura recursiva, avind o componenta de tip identic cu al structurii complete.
type PointerNod=^Nod;
   Nod=record cheie:TipCheie;
        urmator:PointerNod;
        info:TipInfo
     end;
var inceput:PointerNod;
Caracteristica unei astfel de structuri consta in prezenta unei singure inlantuiri. Cimpul cheie serveste la identificarea nodului, cimpul urmator e pointer de inlantuire la nodul urmator, iar cel info contine informatia utila.

Variabila inceput indica spre primul nod al listei; in unele situatii in locul lui inceput se utilizeaza un nod fictiv, adica o variabila de tip nod cu cimpurile cheie si info neprecizate, dar cimpul urmator indicind spre primul nod al listei.

De asemenea uneori e util a se pastra pointerul spre ultimul nod al listei.

O varianta este a listelor circulare la care dispare notiunea de prim, ultim nod, lista fiind un pointer ce se plimba pe lista.

2.2.b.1.Tehnici de insertie a nodurilor si de creare a listelor inlantuite

a)insertia unui nod la inceputul listei
Daca inceput e variabila pointer ce indica spre primul nod al listei, iar q o variabila auxiliara de tip pointer, secventa urmatoare realizeaza insertia la inceputul listei si actualizeaza pointerul inceput:
   new(q); {creaza spatiu pentru un nou nod}
   q^.urmator:=inceput;
   {asignarea cimpurilor cheie si info}
   inceput:=q;
Secventa e corecta si pentru insertia intr-o lista vida, caz in care inceput=nil (nil fiind pointerul vid, care nu se refera la nici o variabila indicata).
b)insertia unui nod la sfirsitul listei
Devine mai simpla daca se pastreaza o variabila sfirsit indicind spre ultimul nod al listei:
   new(q); {creaza spatiu pentru noul nod ultim al listei}
   sfirsit^.urmator:=q;
   q^.urmator:=nil;
   {asignarea cimpurilor cheie si info}
   sfirsit:=q;
Pentru insertia la sfirsitul listei e necesara existenta a cel putin un nod, care se creaza prin procedura de la paragraful anterior.
c)insertia unui nod dupa unul indicat
E simpla pentru ca se cunoaste pointerul spre nodul anterior si spre cel urmator celui ce se insereaza (pointerul spre nodul urmator e valoarea cimpului urmator al nodului indicat).
d)insertia unui nod in fata unui nod indicat
Printr-un artificiu, se reduce acest caz la cel anterior: se insereaza un nod dupa cel indicat, cheia si informatia din nodul indicat fiind atribuite noului nod inserat si fiind inlocuite cu valorile nodului ce trebuia inserat.

2.2.b.2.Tehnici de suprimare

Pentru suprimarea nodului urmator celui indicat de o variabila pointer q, prin atribuirea:
   q^.urmator:=q^.urmator^.urmator;
se exclud din lista legaturile la si de la nodul de suprimat.

Pentru suprimarea nodului anterior unuia precizat, se aduce nodul precizat in cel de suprimat si se suprima succesorul lui, deci cel indicat initial de variabila pointer q:

   q^:=q^.urmator^.

2.2.b.3.Traversarea unei liste inlantuite

Daca nodul de inceput al listei e indicat de variabila inceput, o variabila auxiliara q, care parcurge toate nodurile listei pina cind valoarea ei devine nil, permite accesul la fiecare nod si efectuarea operatiei specifice traversarii.

2.2.c.Implementarea listelor cu ajutorul cursorilor

Implementarea e specifica limbajelor ce nu definesc tipul pointer (Fortran, Algol, Basic). Pointerii pot fi simulati cu ajutorul cursorilor, care sint valori intregi ce indica pozitia in cadrul tablourilor.

Mai multe liste ce contin acelasi tip Nod de elemente se vor grupa intr-un tablou cu elemente articole cu doua cimpuri: primul de tip Nod, iar al doilea de tip intreg, folosit ca si cursor.

const LMax=1000; {valoare mai mare decit suma dimensiunilor maxime
                    ale listelor}
type Cursor=0..LMax;
   Articol=record nodl:Nod;
           urmator:Cursor
       end;
   Lista=cursor;
var  zona:array [1..LMax] of articol;
   l,disponibil:Lista;
Pentru fiecare lista existenta in tabloul zona se declara o variabila intrega l (de tip Lista), reprezentind cursorul spre intrarea din tablou ce contine primul nod al listei (zona[l].nodl este primul nod al listei).Nodul succesor e indicat de cursorul prezent in cimpul urmator al nodului curent. Ultimul nod al listei e in elementul de tablou ce contine in cimpul urmator o valoare invalida (0, tabloul avind primul indice 1).

Analog se defineste o lista a liberilor, continind intrarile libere din tablou inlantuite, o variabila disponibil indicind spre prima intrare libera.

2.3.Aplicatii ale listelor inlantuite

2.3.1.Liste ordonate si reorganizarea listelor

a)cautarea intr-o lista neordonata; tehnica fanionului

Se considera o lista simplu inlantuita, cu nodurile de tip Nod. Daca inceput indica spre primul nod al listei, iar ordinea cheilor in lista este aleatoare, cautarea unei chei implica traversarea listei. Functia booleana gasit returneaza valoarea true si pointerul spre nodul cu cheia egala cu cea cautata, daca un astfel de nod exista si valoarea false in caz contrar:
function gasit(val:TipCheie;var poz:PointerNod):boolean;
   var found:boolean;
   begin
     poz:=inceput;found:=false;
     while (poz<>nil) and not found do
        if poz^.cheie=val then found:=true
                 else poz:=poz^.urmator;
     gasit:=found
   end;
Cautarea se poate perfectiona prin utilizarea metodei fanionului, lista prelungindu-se cu un nod fictiv numit fanion, la creare lista continind acest unic nod. In functia gasit, inainte de baleierea listei, informatia cautata se introduce in cheia nodului fanion, astfel incit va exista cel putin un nod cu cheia cautata:
var fanion:PointerNod;
   ...
function gasit(val:TipCheie;var poz:PointerNod):boolean;
   begin
     poz:=inceput;fanion^.cheie:=val;
     while poz^.cheie<>val do poz:=poz^.urmator;
     gasit:=poz<>fanion
   end;

b)crearea unei liste ordonate; tehnica celor doi pointeri

In continuare se prezinta o metoda foarte simpla pentru crearea unei liste ordonate, tipurile PointerNod si Nod fiind cele definite anterior. Lista se initializeaza cu doua noduri fictive pointate de doua variabile pointer, inceput si fanion:
var inceput, fanion:PointerNod;
procedure init;
   begin
     new(inceput);
     new(fanion);
     inceput^.urmator:=fanion
   end;
Pentru introducerea unei noi chei in lista, pastrind ordonarea, se va scrie o functie gasit, care daca gaseste cheia in lista returneaza valoarea true si pointerii p1 spre nodul gasit si p2 spre cel anterior, respectiv in cazul negasirii cheii, valoarea false si pointerii p1 si p2 spre nodurile intre care trebuie facuta insertia:
function gasit(val:TipCheie;var p1,p2:TipPointer):boolean;
   begin
     p2:=inceput;
     p1:=p2^.urmator;
     fanion^.cheie:=val;
     while p1^.cheiefanion)
   end;

   Fragmentul de program ce insereaza o noua cheie este:

   var p1,p2,p3:PointerNod;val:TipCheie;
     ...
   if not gasit(val,p1,p2) then
     begin
        new(p3);
        p2^.urmator:=p3;
        with p3^ do 
          begin
             cheie:=val;
             {info}
             urmator:=p1
          end
        end;
Pentru o tiparire a cheilor dintr-o lista ordonata astfel creata, pointerul ce parcurge nodurile trebuie sa fie initializat cu valoarea pointerului spre primul nod efectiv al listei, urmator celui inceput, iar parcurgerea listei se face pina la intilnirea nodului fanion:
   var p:PointerNod;
     ...
   p:=inceput^.urmator;
   while p<>fanion do
     begin
        {prelucrare nod}
        p:=p^.urmator
     end;

c)tehnica de cautare in lista cu reordonare

In compilatoare, structurile de date de tip lista liniara sint foarte avantajoase in crearea si exploatarea listei identificatorilor. Conform principiului localizarii, aparitia unui identificator oarecare in textul sursa, poate fi urmata cu mare probabilitate de una sau mai multe reaparitii.

Pornind de la acest principiu, s-a conceput metoda de cautare cu reordonare, care consta in aceea ca ori de cite ori un identificator se cauta si se gaseste in lista, el se aduce la inceputul listei, astfel incit la proxima aparitie, deci cautare, el se va gasi la inceputul listei, iar daca nu s-a gasit se insereaza la inceputul listei. Aplicatii 1.Informatiile despre abonatii telefonici (nume, adresa, numar de telefon) se pastreaza in trei liste identice ca informatii, ordonate alfabetic dupa numele abonatilor, listele fiind implementate cu:tablou, pointeri, cursori. Sa se realizeze un program interactiv care realizeaza operatiile: -adaugarea unui nou abonat -scoaterea din evidenta a unui abonat -afisarea numarului de telefon al unui abonat -afisarea datelor unui abonat cu un numar dat -afisarea intregii liste Operatiile se executa in paralel asupra tuturor celor 3 liste, afisind pentru comparatie timpii de executie pentru fiecare varianta( initial listele sint vide). 2.Se prelucreaza un fisier text oarecare, contorizind pentru fiecare identificator, numarul de aparitii. Se va masura timpul de prelucrare a fisierului pentru fiecare din variantele: -lista neordonata, cu nod fanion si insertie la inceputul listei -lista ordonata avind doua noduri fictive -lista reordonata dupa fiecare cautare. Se vor afisa informatiile din cele trei liste, in urma prelucrarii. 3.Se considera tipul de date abstract lista, implementat in urmatoarele variante: a.tablou neordonat cu un nod fanion b.tablou ordonat, prelucrat prin tehnica binara c.cu ajutorul cursorilor, ca lista ordonata d.cu ajutorul pointerilor, ca lista neordonata simplu inlantuita e.similar d, dar ca lista ordonata f.similar e, dar cu doua noduri fictive g.cu ajutorul pointerilor, folosind tehnica reordonarii h.cu ajutorul pointerilor, ca lista circulara dublu inlantuita g.cu ajutorul pointerilor, ca lista ordonata dublu inlantuita. Pentru fiecare varianta sa se scrie operatorii de insertie, cautare, suprimare si parcurgere. Sa se redacteze un program interactiv, avind urmatoarele optiuni: S - construieste o secventa aleatoare, de lungime data, de chei I - insereaza cheile secventei in listele corespunzatoare tuturor secventelor C - cauta cheile secventei in liste D - sterge cheile secventei din liste P - parcurge listele , afisind cheile X - terminare. Pentru optiunile I, C, D, P se vor afisa timpii de executie, corespunzatori fiecarei implementari si se vor face aprecieri asupra performantelor. Obsevatie: programul poate fi scris astfel incit sa prelucreze o singura lista, fiind rulat pentru fiecare implementare; in acest caz insa, pentru ca secventele de test sa fie aceleasi, vor fi introduse anterior in fisiere, optiunea S a programului, aducind cheile unui fisier indicat, intr-un tablou din memorie.