TIPUL DE DATE ABSTRACT SIR

1.Scopul lucrarii:

familarizarea cu TDA sir de caractere, cu metodele de reprezentare ale acestuia si cu cele mai utilizate tehnici de cautare in siruri.

2.Aspecte teoretice

2.1.Definirea tipului de date abstract sir

Un sir este o secventa finita de caractere (c1,c2,...,cn),unde ci este de tip caracter, iar n precizeaza lungimea secventei. Este permis si cazul n=0, secventa corespunzatoare desemnind sirul vid.

TDA sir

   a.Modelul matematic:secventa finita de caractere.
   b.Notatii: s,sub,u - siruri
        c - valoare de tip caracter
        b - valoare booleana
        poz,lung - intregi pozitivi
   c.Operatori:
CreazaSirVid(s) - procedura ce creaza sirul vid s;
SirVid(s)-->b - functie ce returneaza true daca sirul e vid;
Sircomplet(s) - functie booleana ce returneaza valoarea true daca
sirul este complet;
LungSir(s)-->lung - functie ce returneaza numarul de caractere
ale lui s;
Pozitie(sub,s)-->poz - functie care returneaza pozitia la care
subsirul sub apare prima data in s; daca sub nu e gasit in s, se
returneaza val 0; pozitiile caracterelor sint numerotate de la
stinga la dreapta incepind cu 1;
Concat(u,s) - procedura care concateneaza la sfirsitul lui u
atitea caractere din s, pina cind SirComplet(u) devine true;
CopiazaSubsir(u,s,poz,lung) - procedura care-l face pe u copia
subsirului din s incepind cu pozitia poz, pe lungime lung sau
pina la sfirsitul lui s; daca poz < 1 sau poz > LungSir(s), u
devine sirul vid;
StergeSir(s,poz,lung) - procedura care sterge din s,incepind cu
pozitia poz, subsirul de lung caractere; pentru poz invalid, s
ramine nemodificat;
InsereazaSir(sub,s,poz) - procedura care insereaza in s, de la
pozitia poz, sirul sub;
FurnizeazaCar(s,poz)-->c - functie care returneaza caracterul de
la pozitia poz din s; pentru poz invalid, se returneaza Chr(0);
AdaugaCaracter(s,c) - procedura ce adauga caracterul c  la
sfirsitul sirului s;
StergeSubsir(sub,s,poz) - procedura ce sterge prima aparitie a
subsirului sub in sirul s si returneaza pozitia poz de stergere;
daca sub nu e gasit, poz revine pe 0, iar s nemodificat;
StergeToateSubsir(s,sub) - sterge toate aparitiile lui sub in s.

2.2.Implementarea TDA sir

2.2.1.Implementarea TDA sir cu ajutorul tablourilor. Varianta 1

Cea mai simpla implementare a unui TDA sir se bazeaza pe doua elemente : un tablou de caractere si un intreg precizind lungimea sirului.Un exemplu de astfel de implementare PASCAL este urmatorul:
const LungimeMax=...;
type TipLungime=0..LungimeMax;
   TipIndice=1..LungimeMax;
   TipSir=record lungime:TipLungime;
          sir:array[TipIndice] of char
      end;
var s:TipSir;
Spre exemplu, in acest context, operatorii CreazaSirVid si FurnizeazaCar se pot implementadupa cum urmeaza:
procedure CreazaSirVid(var s:TipSir);
   begin
     s.lungime:=0
   end;
function FurnizeazaCar(s:TipSir,poz:TipIndice):char;
   begin
     if (poz<1) or (poz>s.lungime) then
        begin
          writeln('pozitie incorecta');
          FurnizeazaCar:=chr(0)
        end
     else
        FurnizeazaCar:=s.sir[poz]
   end;
Tipul standard String=String[255] ( sau String[lung_sir], unde 1<=lung_sir<=255) din Turbo PASCAL implementeaza fiecare sir printr-un tablou de caractere (array [0..lung_sir] of char), elementul 0 al tabloului precizind lungimea sirului (deci pentru un sir s:string, functia length returneaza ord(s[0])).

In C, implementarea sirurilor se face tot prin tablouri de caractere, marcarea sfirsitului unui sir fiind facuta prin caracterul cu ordinalul 0 ('\0') care urmeaza caracterelor sirului.

2.2.2.Implementarea TDA sir cu ajutorul tablourilor. Varianta 2

E o modalitate care economiseste spatiul in dauna vitezei de lucru,specifica implementarii cu ajutorul tablourilor. Se utilizeaza un tablou suficient de lung, "heap"(gramada) pentru a memora toate sirurile si o tabela auxiliara de siruri care pastreaza evidenta sirurilor in heap (e o tehnica utilizata de unele interpretere Basic).In acest mod, un sir e reprezentat printr-o intrare in tabele de siruri care contine doua valori: lungimea sirului si un indicator in heap care precizeaza inceputul sirului.

Un exemplu de implementare in Pascal este:

const LungimeHeap={numar foarte mare};
   LungimeTabela={numar maxim de siruri};
type ElementTabela=record
           lungime,
           indicator:1..LungimeHeap
          end;
   TipSir=1..LungimeTabela;
          {un sir e un indicator in tabela de siruri}
var TabelaDeSiruri:array [1..LungimeTabela] of ElementTabela;
  Heap:array [1..LungimeHeap] of char;
  Disponibil:0..LungimeHeap; {primul caracter liber din heap}
  NumarDeSiruri:0..LungimeTabela;
In aceasta implementare, pentru o utilizare rationala, maxima a heap-ului, orice stergere a unui sir, ar trebui sa fie urmata de o compactare a sirurilor ramase in heap, sau de o adaugare a spatiului disponibilizat intr-o tabela a spatiilor disponibile, asemanatoare cu cea de siruri (in aceasta ultima varianta, la o insertie, trebuie ocupat spatiul disponibil cu lungimea cea mai apropiata (mai mare) celei a sirului )

2.2.3.Implementarea TDA cu ajutorul pointerilor

Esenta acestei implementari rezida in reprezentarea sirurilor printr-o colectie de celule inlantuite, fiecare continind un caracter (sau un grup de caractere intr-o implementare mai elaborata) si un pointer la celula urmatoare (secventa urmatoare).
type PointerCelula=^Celula;
   Celula=record
        ch:char;
        urm:PointerCelula
      end;
   TipSir=record
        Lungime:integer;
        Cap,Coada:PointerCelula
      end;
In acest context, unii din operatorii specifici pot fi implementati astfel:
procedure CreazaSirVid(var s:TipSir);
   begin
     s.Lungime:=0;
     s.Cap:=nil;
     s:coada:=nil
   end;
function FurnizeazaCar(s:TipSir;poz:integer):char;
   var contor:integer;
     p:PointerCelula;
   begin
     if (poz<1) and (poz>s.Lungime) then
        begin
          writeln('index eronat');
          FurnizeazaCar:=chr(0)
        end
     else
        begin
          p:=s.cap;
          for contor:=1 to poz-1 do p:=p^.urm;
          FurnizeazaCar:=p.ch
        end
   end;

2.3.Tehnici de cautare in siruri

2.3.1.Cautarea tabelara de siruri

Se considera un tablou ordonat ale carui elemente sint siruri de caractere. Fiecare sir e implementat printr-un tablou de caractere de lungime l, sfirsitul sirului marcindu-se prin caracterul cu ordinalul 0 (similar cu implementarea in C a sirurilor).
const n={numarul de siruri din tabela de siruri};
   l={numarul maxim de caractere dintr-un sir, sfirsitul unui
                  sir se marcheaza cu chr(0)}
type Sir=array [0..l-1] of char;
   Tabela=array [0..n-1] of sir;
var T:tabela;
  X:Sir;
Se cere sa se verifice apartenenta sirului X la tabela T. Presupunind ca n este suficient de mare si ca tabela este ordonata alfabetic, se poate utiliza cautarea binara performanta.
function CautareTabelara(var T:tabela;var X:Sir;var poz:integer):boolean;
   { primii doi parametrii formali (de lungime mare), se declara cu var,
    pentru a li se transmite (prin stiva) doar adresa }
   var i,s,d,m:integer;
   begin
     s:=0;d:=n;
     while s < d do
        begin
          m:=(s+d) div 2;i:=0;
          while (T[m,i]=X[i]) and (X[i]<>chr(0)) do
                            i:=i+1;
          if T[m,i] < X[i] then s:=m+1
          else d:=m
        end;
     if d < n then
        begin
          i:=0;
          while (T[d,i]=X[i]) and (X[i]<>chr(0)) do
                            i:=i+1
        end;
     poz:=d;
     CautareTabelara:=(d < n) and (T[d,i]=X[i])
   end;
Parametrul poz returneaza indicele primului sir mai mare sau egal decit cel cautat sau prima intrare de dupa cele ocupate (daca toate sirurile sint mai mici decit cel cautat), deci functia poate fi utilizata si la crearea (ordonata) a tabelei de siruri.

2.3.2.Cautarea de siruri directa

Se considera urmatoarele declaratii:
var s:array [0..n-1] of char;
  p:array [0..m-1] of char; {0 < m <=n}
Se cere sa se determine pozitia primei aparitii in sirul s a sirului ( modelului ) p.

In cautarea directa, modelul e "deplasat paralel" cu sirul, cu cite o pozitie, pina la gasirea lui sau pina cind numarul pozitiilor netestate din sir e mai mic decit lungimea modelului.

O posibilitate de implementare a cautarii directe este urmatoarea:

 
function CautareDirecta(var poz:integer):boolean;
 var i,j:integer; {i parcurge caracterele din sir, j pe cele din model}
 begin
   i:=-1;
   repeat
     i:=i+1; j:=0;
     while (j < m) and (s[i+j]=p[j]) do j:=j+1
   until (j=m) or (i=n-m);
   poz:=i;
   CautareDirecta:=j=m
 end;

2.3.3.Cautarea de siruri Knuth-Morris-Pratt

E o metoda de cautare mai performanta . Aceasta metoda se bazeaza pe o serie de informatii apriorice obtinute din compilarea modelului (sirul cautat), pe baza carora avansarea in procesul de cautare se realizeaza mai rapid.

Compilarea construieste un tablou d de deplasari, continind cite o intrare pentru fiecare caracter din model; valoarea din intrare e indicele de la care continua comparatia intre caracterele din model si cele din sir dupa o nepotrivire anterioara, realizindu-se deplasarea modelului pe mai mult de o pozitie. Calculul elementului i al tabloului d ia in considerare lungimea maxima a subsirului care incepe cu primul caracter al modelului si e egal cu subsirul care precede caracterul de pe pozitia i a modelului.

O varianta de implementare este urmatoarea:

const mmax={lungime maxima model};
   nmax={lungime maxima sir sursa};
var m{lungime model},n{lungime sir}:integer;
  p:array [0..mmax-1] of char;{model}
  s:array [0..nmax-1] of char;{sir}
  d:array [0..mmax-1] of integer:{tabela de deplasari}
function CautareKMP(var poz:integer):boolean;
 var i,j,k:integer;
 begin
   {citire sir}
   {citire model}
   j:=0;k:=-1;d[0]:=-1; {compilare model}
   while j < m-1 do
     begin
        while (k>=0) and (p[j]<>p[k]) do k:=d[k];
        j:=j+1;k:=k+1;
        if p[j]=p[k] then d[j]:=d[k]
        else d[j]:=k
     end;
   i:=0;j:=0; {cautare model}
   while (j < m) and (i < n) do
     begin
        while (j>=0) and (s[i]<>p[j]) do j:=d[j];
	    j:=j+1;i:=i+1;	
     end;
   poz:=i-m;
   CautareKMP:=j=m
 end;

2.3.4.Cautarea de siruri Boyer-Moore

Este o metoda de cautare performanta care se bazeaza pe informatii obtinute din precompilarea modelului de cautat.

Cautarea se face comparind perechi de caractere din sir si model, pornind de la ultimul caracter din model. In cazul aparitiei unei inegalitati, modelul va fi "deplasat" astfel incit in dreptul caracterului din sir unde a aparut nepotrivirea, sa se afle un caracter identic din model, cel mai apropiat spre stinga, daca un astfel de caracter exista; altfel, numarul de pozitii cu care se face "deplasarea" modelului, este egal cu lungimea lui. Marimea deplasarii pentru fiecare caracter posibil (din sir, unde apare nepotrivirea), se calculeaza in tabloul d, la precompilarea modelului.

O varianta de implementare este urmatoarea:

const mmax={lungime maxima model};
   nmax={lungime maxima sir sursa};
var m{lungime model},n{lungime sir}:integer;
  p:array [0..mmax-1] of char;{model}
  s:array [0..nmax-1] of char;{sir}
  d:array [char] of integer:{tabela de deplasari}
function CautareBM(var poz:integer):boolean;
 var i,j,k:integer;
begin
   {citire sir}{citire model}
   for i:=0 to 255 do d[chr(i)]:=m;{compilare model}
   for j:=0 to m-2 do d[p[j]]:=m-j-1;
   i:=m;j:=m;{cautare model}
   while (j>0) and (i<=n) do
     begin
        j:=m;k:=i;
        while (j>0) and (s[k-1]=p[j-1]) do
          begin
             k:=k-1;j:=j-1
          end;
        if j>0 then
		 i:=k+d[s[k-1]]
     end;
   poz:=i-m;
   CautareBM:=j=0
 end;