STRUCTURI DE DATE FUNDAMENTALE.
Tablouri - Tehnici de cautare.

1.Scopul lucrarii

Scopul lucrarii este ilustrarea principalelor tipuri de date structurate: tabloul, articolul, multimea si secventa, precum si a unor operatii definite asupra acestora.

2. Aspecte teoretice

2.a. Tipul de date abstract tablou

Tabloul reprezinta o secventa de elemente de acelasi tip, numit tip de baza. Accesul la elemente se realizeaza cu ajutorul unui index asociat, care trebuie sa apartina unui tip ordinal finit. Indexul precizeaza pozitia unui element in cadrul tablo- ului.

Notatii utilizate:

   TipElement - tipul fiecarui element al tabloului (tipul de
baza);
   a - tablou unidimensional;
   i - index;
   e - obiect (valoare) de tip TipElement.
   Operatii elementare:
   DepuneTablou(a,i,e) - procedura care depune valoarea lui e 
in cel de-al i-lea element al lui a;
   FurnizeazaTablou(a,i) - functie care returneaza valoarea
celui de-al i-lea element al tabloului a.
Implementarea structurii si a operatiilor in Pascal:
   CONST NumarMaxElem=10;
   TYPE TipElement=...;
     TipIndex=1..NumarMaxElem;
   TipTablou=ARRAY[TipIndex] OF TipElement; {tipul
                          tablou}
   VAR i:TipIndex;
     a:TipTablou; {structura de date de tip tablou}
     e:TipElement;
   DepuneTablou(a,i,e) - a[i]:=e;
   FurnizeazaTablou(a,i) - a[i].

Tipul tablou este un tip structurat fundamental, deoarece este definit direct in limbaj, avind ca suport hardware adresarea indexata.

Una dintre operatiile cele mai frecvente care se executa asupra tablourilor este cautarea, adica verificarea existentei in tablou a unui element dat. In continuare vor fi descrise citeva dintre tehnicile de cautare cele mai utiliza te.

Problema cautarii consta de fapt in a determina cel mai mic indice i pentru care a[i]=x, unde x este o valoare apartinind lui TipElement. In continuare vom considera ca TipIndex este tipul subdomeniu 1..N (N>0).

2.a.1. Cautarea liniara

Se compara pe rind elementele tabloului cu x pina cind, fie se gaseste egalitatea a[i]=x, fie s-a ajuns la sfirsitul tabloului.
   procedure CautareLiniara;
    var i:1..N;
    begin
     i:=1;
     while (a[i] < > x) and (i < N) do i:=i+1;
     if a[i] < > x then {nu exista elementul cautat}
     else {elementul cautat este pe pozitia i}
    end;

2.a.2. Tehnica fanionului

Tabloul a se prelungeste cu inca un element (fanion) caruia i se asigneaza valoarea x, apoi se aplica metoda de cautare liniara. Avantajul acestei metode consta in simplificarea condi- tiei de ciclare, in sensul ca nu mai este nevoie sa se verifice daca indicele nu depaseste dimensiunea tabloului, deoarece in tablou exista sigur cel putin un element cu valoarea cautata.
   procedure Fanion;
    var a:ARRAY [1..N+1] of TipElement;
      i:1..N+1;
    begin
     i:=1;a[N+1]:=x;
     while a[i]<>x do i:=i+1;
     if i>N then {nu exista elementul cautat}
     else {elementul cautat se afla pe pozitia i}
    end;

2.a.3. Cautarea binara (logaritmica)

Se aplica pentru tablouri ordonate, principiul ei constind in injumatatirea repetata a intervalului in care se cauta elementul dorit. Aceasta tehnica are avantajul rapiditatii: numarul de comparatii necesare este cel mult log2(N).
   procedure CautareBinara;
    var s,d,m: Integer;
    begin
     s:=1; d:=N;
     {if (x<=a[d]) and (x>=a[s]) then begin}
     repeat
      m:=(s+d) div 2;
      if x>a[m] then s:=m+1
           else d:=m-1
     until (a[m]=x) or (s>d);
     if a[m]=x then {elementul cautat se afla pe pozitia
               m}
     else {nu exista elementul cautat}
    end;
Necesitatea ca tabloul sa fie ordonat implica faptul ca elementele sale au o componenta (cheie) ce apartine unui tip scalar, iar cautarea se face dupa aceasta componenta. Uneori se foloseste un alt mod de calcul al lui d, astfel incit se simplifica conditia de ciclare.

2.a.4.Cautare binara performanta

   procedure CautareBinaraPerform;
    begin
     s:=1; d:=N+1;
     repeat
      m:=(s+d) div 2;
      if x>a[m] then s:=m+1
      else d:=m
     until s>=d;
     if d>N then {nu exista elementul cautat}
     else if x=a[d] then {elementul cautat se afla pe
     pozitia d}
     else {nu exista elementul cautat}
    end;

2.a.5. Cautarea prin interpolare

Este similara cu cautarea binara, dar foloseste o alta formula pentru calculul lui "m", si anume:
m:=s+(x-a[s])*(d-s) div (a[d]-a[s])
ceea ce conduce la o delimitare mai rapida a zonei din tablou in care s-ar putea gasi x. Ca principiu, metoda este inspirata dupa procedeul cautarii intr-o carte de telefon.
   procedure CautareInterpolare;
    var s,d,m: Longint;
    begin
     s:=1; d:=N;
     {if (x<=a[d]) and (x>=a[s]) then begin}
     repeat
      m:=s+(x-a[s])*(d-s) div (a[d]-a[s])
      if x>a[m] then s:=m+1
           else d:=m-1
     until (a[m]=x) or (s>=d) or (a[s]=a[d]) or (x < a[s]) or
(x > a[d]);
     if a[m]=x then {elementul cautat se afla pe pozitia
               m}
     else {nu exista elementul cautat}
    end;
Aceasta metoda este eficienta in cazul in care N este foarte mare si valorile elementelor tabloului au o distributie uniforma in intervalul a[1],...,a[N]. Numarul de cautari in acest caz este de ordinul lg(lgN).

Aplicarea cautarii prin interpolare necesita ca elementul de cautat, x, sa se afle in interiorul intervalului a[1],..,a[N], altfel apare riscul ca valoarea calculata a lui "m" sa depaseas- ca N.

2.b. Tipul de date abstract articol

Articolul este o structura alcatuita dintr-o colectie finita de elemente, numite cimpuri, care pot sa apartina unor tipuri diferite. Accesul la cimpuri se realizeaza prin intermediul identificatorilor acestora.

Notatii utilizate:

   a - articol;
   id - numele (identificatorul) unui cimp;
   e - obiect care are acelasi tip cu cimpul id din articolul a.
Operatii elementare:
   DepuneArticol(a,id,e) - procedura care memoreaza valoarea 
lui e in cimpul id al lui a;
   FurnizeazaArticol(a,id) - functie care returneaza valoarea 
cimpului id din a.
Implementarea structurii si a operatiilor in Pascal:
 
   TYPE t1=...;
     t2=...;
       .
         {tipuri de cimpuri}
     tn=...;
   TipArticol=RECORD
     i1:t1;
     i2:t2;
      .
      .
     in:tn
     end;
   VAR a:TipArticol;
   DepuneArticol(a,id,e) - a.id:=e;
   FurnizeazaArticol(a,id) - a.id
In practica apar situatii in care este convenabil ca doua tipuri simple sa fie considerate variante ale aceluiasi tip. Pentru identificarea variantei actuale se introduce o componenta numita discriminator de tip sau cimp selector. Structura de date utilizata in acest caz este articolul cu variante.

Se recomanda ca operatiile de prelucrare a variantelor individuale sa fie grupate cu ajutorul instructiunilor selective "case".

2.c. Tipul de date abstract multime

Multimea este o structura alcatuita din elemente ce apartin unui tip ordinal finit (tipul de baza) si sint membre ale unei multimi matematice.

Notatii utilizate:

   TipElement - tipul de baza;
   S,T,V - multimi cu elemente de tip TipElement;
   e - obiect (valoare) de tip TipElement;
   b - valoare booleana.
   Operatii elementare:
   DepuneMultime(S,T) - procedura care copiaza multimea T   
   EgalitateMultime(S,T) - functie care returneaza TRUE   
daca S=T;
   ApartineMultime(S,e) - functie care returneaza TRUE   
daca e este membru al lui S;
   Submultime(S,T) - functie care returneaza TRUE daca S este 
o submultime a lui T;
   Reuniune(S,T) - functie care returneaza multimea rezultata 
prin reuniunea lui S si T;
   Intersectie(S,T) - functie care returneaza multimea 
rezultata prin intersectia lui S si T;
   Diferenta(S,T) - functie care returneaza multimea rezultata 
prin diferenta dintre S si T;
   MultimeVida(S) - procedura care-l face pe S multime vida;
   CreazaMultime(e) - functie care returneaza multimea formata 
numai din elementul e.
Implementarea structurii si a operatiilor in Pascal:
   TYPE TipElement=...;
     TipMultime=SET OF TipElement;
   VAR S,T,V:TipMultime;
     e:TipElement;
     b:Boolean;
   ApartineMultime(S,e) - b:=(e in S);
   Submultime(S,T) - b:=(S<=T);
   Reuniune(S,T) - V:=S+T;
   Intersectie(S,T) - V:=S*T;
   Diferenta(S,T) - V:=S-T;
   MultimeVida(S) - S:=[];
   CreazaMultime(e) - S:=[e].

2.d. Tipul de date abstract secventa

Secventa este o structura formata din elemente de acelasi tip (tipul de baza). Accesul la elemente este secvential si se efectueaza cu ajutorul unui pointer, la un moment dat fiind accesibil un singur element. Pointerul atasat secventei indica intotdeauna urmatorul element la care se poate realiza accesul.

Notatii utilizate:

   TipElement - tipul de baza; nu poate fi un tip secventa;
   f - secventa;
   e - obiect de tip TipElement;
   b - valoare booleana.
   Operatii elementare:
   Rescrie(f) - procedura care pozitioneaza pointerul asociat 
pe inceputul secventei f si pregateste secventa pentru scriere;
   DepuneSecventa(f,e) - pentru secventa f, deschisa in 
scriere, procedura copiaza valoarea lui e in elementul urmator 
al secventei si avanseaza pointerul asociat;
   ResetSecventa(f) - procedura care muta pointerul asociat pe 
inceputul secventei f si pregateste secventa pentru consultare;
   EOF(f) - functie care returneaza valoarea TRUE daca 
pointerul asociat secventei f indica sfirsitul acesteia 
(marcherul de sfirsit de fisier);
   FurnizeazaSecventa(f,e) - pentru secventa f, deschisa in 
consultare, procedura furnizeaza in e urmatorul element al 
secventei si avanseaza pointerul asociat, atita vreme cit EOF(f) 
este FALSE.
   TYPE TipElement=...;
   TipSecventa=FILE OF TipElement;
   VAR f:TipSecventa;
     e:TipElement;
   Rescrie(f) - Rewrite(f);
   DepuneSecventa(f,e) - Write(f,e);
   ResetSecventa(f) - Reset(f);
   EOF(f) - Eof(f);
   FurnizeazaSecventa(f,e) - Read(f,e).